Algemene voorwaarden Healthy Pet Club Lidmaatschap CVS (Netherlands) BV

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het lidmaatschap van de Healthy Pet Club, en in het verlengde daarvan de overeenkomst met CVS (Netherlands) BV, (KvK-nummer: 66762464) hierna: “CVS”. Door invulling en indiening van uw registratieformulier bevestigt u dat u eigenaar bent van het op uw registratieformulier vermelde huisdier (of huisdieren) en dat u een overeenkomst voor het lidmaatschap van de Healthy Pet Club wenst aan te gaan met CVS. U heeft bij het aangaan van de overeenkomst met CVS een exemplaar van deze algemene voorwaarden ontvangen en bent in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen als gevolg waarvan u zich akkoord verklaart met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Wij verzoeken u de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Indien u vragen heeft over de inhoud, verzoeken wij u deze aan CVS voor te leggen voordat u het ingevulde inschrijvingsformulier indient en de overeenkomst met CVS aangaat.

 

ARTIKEL 1. HET JAARLIJKSE DIENSTENAANBOD

Na indiening van uw ingevulde registratieformulier en betaling van de eerste maandelijkse termijn - zoals hierna onder 2 beschreven - heeft u recht op de volgende Healthy Pet Club-voorzieningen voor het op uw registratieformulier vermelde huisdier (huisdieren).

Healthy Pet Club-voorzieningen voor volwassen* kat/hond (niet in combinatie met andere aanbiedingen):

 • Primaire vaccinatiecampagne bij aanvang van het lidmaatschap of jaarlijkse herhalingsvaccinatie (inclusief Besmettelijke Hondenhoest voor honden);
 • 10% korting op overige vaccinaties;
 • Jaarlijkse bescherming tegen vlooien, teken en wormen zoals noodzakelijk geacht wordt door uw dierenarts;
 • 10% korting op anti-parasitaire middelen die buiten het schema van de Healthy Pet Club vallen.
 • Halfjaarlijkse gezondheidscontrole door een gekwalificeerde praktijkmedewerker;
 • 10% korting op sterilisatie en castratie bij uw hond of kat;
 • 10%  korting op de handeling ‘gebitsreiniging’  bij uw hond of kat;
 • 10% korting op in de kliniek uitgevoerde laboratoriumonderzoeken. Korting is niet geldig bij onderzoeken uitgevoerd bij een extern laboratorium;
 • 50% korting op chippen en registreren bij de kat;
 • 10% korting op een selectie medicatie die levenslang moet worden gegeven. Informeer bij uw dierenkliniek welke medicatie onder deze regeling valt.
 • Nagels knippen door een paraveterinair dierenartsassistent;
 • 1 gratis gebitscontrole per jaar
 • 1 paraveterinair consult per jaar.

Healthy Pet Club-voorzieningen voor puppy/kitten* (niet in combinatie met andere aanbiedingen):

Vanaf het moment dat uw pup of kitten lid is kunt u gebruik maken van alle bovengenoemde voordelen. Puppy’s en kittens ontvangen gedurende het eerste levensjaar alle benodigde behandelingen tegen parasieten. De vaccinatie op een jaar leeftijd zit bij het plan inbegrepen, de 9 en 12 weken vaccinatie zitten niet inbegrepen bij de Healthy Pet Club maar u ontvangt 10% korting op de vaccinaties.

Healthy Pet Club-voorzieningen voor konijnen (niet in combinatie met andere aanbiedingen):

 • Jaarlijkse vaccinatie Myxo en RHD 1&2 inclusief gezondheidscheck
 • Een halfjaarlijkse gezondheidscheck door een paraveterinair
 • 6 verpakkingen Science Selective voeding 3 kg of Timothy hooi 2 kg
 • Myiasis spray verpakking
 • Inclusief onbeperkt nagels knippen
 • 25% korting op antiparasitica
 • 10% korting op een gebitscontrole
 • 10% korting op een gebitsbehandeling
 • 10% korting op sterilisatie/castratie
 • 10% korting op laboratorium onderzoek dat plaatsvindt in de kliniek
 • 10% korting op Science Selective voeding die een eigenaar afneemt naast de inbegrepen verpakkingen

Healthy Pet Club voorzieningen

Let op: er bestaat geen terugbetalingsverplichting vanuit CVS ten aanzien van Healthy Pet Club-voorzieningen waar geen gebruik van is gemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor gebruikmaking van de bovenstaande Healthy Pet Club-voorzieningen die zijn verbonden aan uw Healthy Pet Club lidmaatschap.

 

ARTIKEL 2. BETALING

 1. U bent aan CVS het op uw registratieformulier vermelde bedrag verschuldigd, welk bedrag maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd is. De eerste betaling dient in contanten of per pin te worden voldaan in de praktijk ten tijde van indiening van uw registratieformulier. Alle daaropvolgende betalingen dienen middels automatisch incasso te worden Daarnaast is het mogelijk dat de verschuldigde maandbedragen worden voldaan via facturen die zijn opgesteld door de dierenartsenpraktijken van CVS.
 2. CVS heeft het recht in geval van kostenverhogende omstandigheden (waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend begrepen een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of andere regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d.) het op uw registratieformulier vermelde bedrag te verhogen, op voorwaarde dat CVS u daar - ten minste één maand voordat de prijsverhoging van kracht wordt - van in kennis Indien u niet akkoord gaat met deze verhoging, kunt u uw lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen middels schriftelijke opzegging aan CVS binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving tot prijsverhoging.
 3. Indien de maandelijkse incasso van de betaling niet mogelijk blijkt, is CVS gerechtigd uw Healthy Pet Club lidmaatschap op te schorten totdat u het achterstallige bedrag volledig heeft betaald. U kunt in dat geval geen gebruik maken van de voorzieningen van uw Healthy Pet Club lidmaatschap. Indien de betaling niet binnen 30 dagen alsnog door u wordt overgemaakt, is CVS gerechtigd uw lidmaatschap te beëindigen in overeenstemming met artikel 4.
 4. Indien een maandbedrag nog niet is betaald binnen 30 dagen nadat dit verschuldigd is geworden, mag CVS uw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een aan u gerichte opzegging. Na afloop van de termijn van 30 dagen bent u naast het openstaande bedrag ook de wettelijke rente en incassokosten
 5. Alle door CVS genoemde en in rekening gebrachte bedragen zijn inclusief

 

ARTIKEL 3. DUUR EN BEËINDIGING VAN HET HEALTHY PET CLUB LIDMAATSCHAP

 1. Met uitzondering van de mogelijkheden tot tussentijdse opzegging op grond van het bepaalde in deze voorwaarden, loopt uw lidmaatschap van de Healthy Pet Club door totdat u of CVS het Healthy Pet Club lidmaatschap. Er is een bedenkperiode van 14 dagen vanaf het moment van registratie bij de Healthy Pet Club, waarbinnen u schriftelijk op kunt zeggen.
 1. Het Healthy Pet Club lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste één jaar, ingaande op de datum zoals vermeld op uw registratieformulier. Er geldt een bedenkperiode van 14 dagen vanaf het moment van registratie bij de Healthy Pet Club, waarbinnen u schriftelijk op kunt zeggen.
 2. Gedurende de looptijd kunt u het lidmaatschap, behoudens de uitzonderingen hierna, niet opzeggen. Het lidmaatschap wordt na afloop van één jaar automatisch voor onbepaalde tijd verlengd tenzij u het lidmaatschap conform de bepalingen in dit artikel schriftelijk
 3. Vanaf het tweede jaar is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar, waarbij opzegging schriftelijk dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Eventuele behandelingen die door u worden afgenomen na afloop van uw lidmaatschap, worden door CVS tegen de gebruikelijke tarieven bij u in rekening
 4. In geval van overlijden van het op het registratieformulier vermelde huisdier, eindigt het lidmaatschap vanaf de datum van overlijden onder de voorwaarde dat het lidmaatschap binnen één maand na overlijden schriftelijk door u wordt
 5. In geval van beslaglegging, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement(aanvraag), van schuldsanering of een andere omstandigheden waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen kunt beschikken, mag CVS het Healthy Pet Club lidmaatschap terstond en met directe ingang opzeggen, zonder enige verplichting vanuit haar tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van CVS op u zijn in dat geval onmiddellijk
 6. CVS kan uw Healthy Pet Club lidmaatschap te allen tijde (ook tijdens de initiële termijn) met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een aan u gerichte opzegging indien u in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, in het bijzonder niet-nakoming van uw betalingsverplichtingen zoals uiteengezet in artikel 2.

 

ARTIKEL 4. VOORWAARDEN HEALTHY PET CLUB-LIDMAATSCHAP

 1. De door CVS en haar medewerkers voorgeschreven medicatie en behandelingen worden naar beste weten en met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. CVS zal hierbij zoveel als mogelijk rekening houden met uw wensen maar stelt het belang van het dier altijd voorop.
 2. U zorgt ervoor dat alle informatie, waarvan CVS heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn (of waarvan u behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn) voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CVS wordt verstrekt. Zolang deze gegevens niet aan CVS zijn doorgegeven, wordt het lidmaatschap opgeschort en kunt u geen aanspraak maken op de in deze voorwaarden genoemde voordelen.
 3. CVS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens u verstrekte informatie.
 4. De inschrijvingsaanbiedingen voor kittens en pups kan op elk moment. De vaccinatie op een jaar leeftijd zit inbegrepen bij de Healthy Pet De puppy- en kitten vaccinaties zitten niet inbegrepen bij de Healthy Pet club maar u ontvangt 10% korting op de vaccinaties. De extra ontwormingsbehandelingen tot een half jaar leeftijd volgens schema van uw dierenartspraktijk is inbegrepen bij De Healthy Pet Club voor uw pup of kitten.
 5. Bij het maken van een afspraak voor een behandeling of het kopen van producten dient u zelf aan de CVS- dierenartspraktijk te melden dat u lid bent van de Healthy Pet
 6. Uw Healthy Pet Club-lidmaatschap is per dier en niet
 7. Alle kennisgevingen aan CVS op basis van deze overeenkomst dienen schriftelijk te zijn en verzonden te worden aan [CVS Netherlands BV, Postbus 176, 8300 AD Emmeloord]
 8. Indien u ons een e-mailadres heeft gegeven, gaat u ermee akkoord dat u correspondentie via dat email-adres ontvangt. Indien u correspondentie liever per reguliere post ontvangt, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan CVS op het hierboven vermelde
 9. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Midden- Nederland is uitsluitend bevoegd om van eventuele geschillen tussen partijen kennis te

 

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De door CVS en haar medewerkers voorgeschreven medicatie en behandelingen worden naar beste weten en met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. CVS is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van CVS, niet aansprakelijk voor:
 • bij u, uw huisdier of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door u aan CVS, of anderszins het gevolg is van uw handelen of nalaten;
 • bij u, uw huisdier of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door CVS ingeschakelde hulppersonen (werknemers van CVS daaronder niet begrepen) ook indien deze werkzaam zijn bij een met CVS verbonden organisatie;
 • bij u, uw huisdier of derden ontstane indirecte of
 1. Mocht CVS aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van CVS daadwerkelijk uitkeert. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van CVS niet tot uitkering overgaat - of de schade niet valt onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering -, is de aansprakelijkheid van CVS beperkt tot de jaarlijkse prijs voor uw Healthy Pet Club lidmaatschap tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
 2. De persoonlijke aansprakelijkheid van bij CVS werkzame medewerkers wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend CVS is met inachtneming van de beperkingen in het onderhavige artikel aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van CVS zoals in het onderhavige artikel omschreven gelden ook voor de feitelijk uitvoerenden die de behandelingen danwel prestatie ten behoeve van CVS verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens u.
 3. CVS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van CVS in, u eist dat er toch bepaalde behandelingen danwel prestaties verricht moet
 4. CVS kan niet aansprakelijk worden gehouden als haar tekortkoming het gevolg is van:
 • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
 • tekortschieten van hulppersonen;
 • transportmoeilijkheden;
 • brand en verlies van te leveren zaken;
 • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 • gewelddadige of gewapende acties of
 • storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van CVS.
  1. De termijn waarbinnen CVS aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade bedraagt maximaal één (1) jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 

ARTIKEL 6. KLACHTEN

 1. Indien u een klacht heeft die ziet op de uitvoering van uw Healthy Pet Club lidmaatschap kunt u deze schriftelijk kenbaar maken via [CVS Netherlands BV, postbus 176, 8300 AD Emmeloord]. CVS zal binnen twee weken na indiening van de klacht contact met u opnemen en proberen met u tot een oplossing te
 2. Indien CVS erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins tussen partijen komt vast te staan dan heeft de CVS het recht om binnen een redelijke termijn, nadat u zich op de tekortkoming hebt beroepen, aan u mede te delen dat zij - voor zover praktisch mogelijk - kosteloos tot herstel c.q. het opnieuw verrichten van de behandeling dan wel prestatie zal overgaan. CVS zal hierbij in redelijkheid met uw belangen en dat van uw huisdier rekening
 3. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming ook onrechtmatig handelen
 4. Steeds geldt dat CVS in afwijking van het bovenstaande geen afbreuk kan doen aan de wettelijke dwingendrechtelijke rechten van u als consument.
 5. Indien de door CVS voorgestelde oplossing niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u zich wenden tot CVS Netherlands

 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

 1. CVS is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, als zij daarin gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, en niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Bij overmacht heeft CVS het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij daarbij verplicht is om een schadevergoeding te betalen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van CVS van een verplichting niet kan worden verwacht. Omstandigheden zoals brand, ongeval, ziekte, pandemie, overheidsmaatregelen, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, belemmeringen door Derden, stremming vervoer, sabotage, onvoorziene technische complicaties of andere omstandigheden waarop CVS geen invloed heeft, worden ook als overmacht aangemerkt.

 

ARTIKEL 8. PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING | PRIVACY

 1. CVS zou u graag op basis van de door u verstrekte gegevens van tijd tot tijd informeren over aanverwante producten die belangrijk zijn voor het welzijn van uw huisdier of mogelijk interessant kunnen zijn voor u als bezitter van een Indien u deze informatie wenst te ontvangen, kunt u het vakje op het registratieformulier aankruisen.
 2. CVS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Ook kan het zijn dat u uw persoonsgegevens zelf aan CVS verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die CVS verwerkt:
 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres en IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan CVS verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
  1. CVS verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en/of op basis van wettelijke verplichtingen voor de volgende doeleinden:
 • voldoen van wettelijke verplichtingen;
 • administratie;
 • afhandelen van betalingen;
 • verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders;
 • - u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • afleveren en/of verzenden van goederen en
  1. CVS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. CVS hanteert de volgende bewaartermijn voor de betreffende persoonsgegevens: gedurende de looptijd van het lidmaatschap aan de HPC. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres en IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan CVS verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van CVS
 • Bankrekeningnummer
  1. CVS deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken sluit CVS een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw CVS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  2. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te Daarnaast heet u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CVS. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij CVS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die CVS van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemd bedrijf of organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar CVS via hpc@cvsvets.nl of uw dierenkliniek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt CVS u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN- nummer zwart danwel onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. CVS zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren. CVS wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens - de Nederlandse toezichthouder - in te dienen.
  3. CVS vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te Daarom heeft CVS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. CVS zal haar medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. CVS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die betrekking hebben op intellectueel eigendom.

 

ARTIKEL 10. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 2. Als er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, dan moeten deze afwijkingen schriftelijk tussen CVS en u zijn vastgelegd.
 3. Als en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CVS het recht om derden in te schakelen.
 4. CVS kan niet aan haar registratieformulier en de daarop vermelde zaken worden gehouden, als u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat het registratieformulier, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(te).